מס ערך מוסף

מס ערך מוסף (מע"מ) - מוטל על עיסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העיסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו.

עוסק מורשה בהגדרה הינו עוסק אשר חייב בגביית מע"מ על הכנסותיו, ומכאן גם זכותו לקזז מע"מ על הוצאותיו.

עסק שסכום העסקאות השנתי שלו גבוה מ- 98,707 ש"ח (נכון לשנת המס 2017 - הסכום מתעדכן אחת לשנה) חייב להרשם כעוסק מורשה, ולא יכול להיות עוסק פטור.

שיעור המע"מ נכון לשנת 2017 הינו 17% וסכום זה עשוי להתעדכן במשך השנים.

המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק.

 

מע״מ עסקאות

בהתחשבנות מול הלקוח, העוסק המורשה מוסיף לחשבון העסקה את סכום המע״מ בעבור כל מוצר/ שירות (למעט מקרים ספציפים אשר הוגדרו בחוק לדוגמה אילת) מע״מ זה גם נקרא בהגה המקצועית מע״מ עסקאות.

מע״מ תשומות

עוסק מורשה רשאי להתקזז על המע"מ ששילם בעוד שמע״מ זה סייע לו לייצר הכנסה בעסק שלו, לצורך כך עליו לקבל חשבונית מס (לא קבלה) מע״מ זה נקרא בשפה המקצועית מע״מ תשומות.

האחריות להעברת המע"מ (למדינה) הינה של בעל העסק. הסכום הנ״ל, ישולם אחת לחודש או לחודשיים עד ה-15 לחודש העוקב (שלאחר מכן) הדרך להעברת התשלום הינה באמצעות פנקס המונפק על ידי מס ערך מוסף ונשלח לנישום או באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

 

  דוגמא פשוטה להתחשבנות עם מע"מ (דו חודשית)

 

הכנסות בחודש ינואר 10,000 ₪ לפני מע"מ

הכנסות בחודש פברואר 20,000 ₪ לפני מע"מ

סה"כ הכנסות בחודשים ינואר-פברואר 30,000 לפני מע"מ

 

הוצאות בחודש ינואר 5,000 ₪ לפני מע"מ

הוצאות בחודש פברואר 6,000 לפני מע"מ

סה"כ הוצאות בחודשים ינואר-פברואר 11,000 ₪ לפני מע"מ

 

מע"מ עסקאות 30,000*17% = 5,100

מע"מ תשומות 11,000*17% = 1,870

נטו תשלום למע"מ = 3,230

 .במצב בו מע"מ תשומות יעלה על מע"מ עסקאות יתקבל החזר

 

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון