חברה בערבון מוגבל

 

חברה בע"מ הינה גוף משפטי המאוגד מתוקף חוק החברות, והיסודה מתבצע בפועל עם רישומה ברשם החברות.מבחינה חוקית כל אדם רשאי לייסד חברה בתנאי שמטרת יסודה ועיסוקה עומדים בהגדרות החוק.

ייתכן וחברה תהיה מורכבת  מבעל מניות אחד בלבד אשר יכול למכור, או להעביר את מניותיו לאדם אחר.יסוד חברה מצריך תקנון אשר כולל את הנושאים הבאים:

  • שם החברה

  • מטרת החברה

  • פרטים בדבר הון המניות

  • מידע בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות

 

כמו כן חשוב לציין את הזכויות וחובות של בעלי המניות, ואופי ניהול החברה.חשוב לציין כי חברה הינה אישיות משפטית נפרדת לכל דבר ועניין, כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע.

ההגדרה המשפטית לחברות היא בד"כ בע"מ כלומר "בעירבון מוגבל" .

הרעיון שעומד מאחורי חברה "בעירבון מוגבל" הינו מצב בו בעלי המניות יהיו חבים בחובות החברה במקרה של פשיטת רגל או קריסה אך ורק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם. למרות האמור לעיל ישנם מקרים בהם בחברה בע"מ, ננקטו סיכונים אשר אינם קבילים בעולם העסקים, במקרים אלו (כאשר הוכח כי החברה פעלה שלא בתום לב וכן קרטריונים נוספים) ניתן יהיה לחייב את בעלי החברה להחזיר חובות לנושי החברה. מקרים אלו נידונים בבתי משפט ובהגה המקצועית נקראים "הרמת מסך" שלמעשה מחייבים את בעלי המניות (מרימים מעליהם את המסך), למרות האישיות המשפטית הנפרדת של החברה.

הבנקים בשנים האחרונות למעשה מחתימים מראש במקרים רבים את בעלי החברה על ערבות אישית במידה והחברה לא תעמוד בחובותיה.

 

המסמכים הדרושים להקמת חברה

 

  1. בקשה לרישום חברה: המסמך מפרט אודות פרטים ראשוניים של החברה. בנוסף, בתוך הבקשה ישנו תצהיר לבעל המניות המייסד של החברה החתום על הבקשה, המצהיר על נכונותו להקים חברה.

  2. הצהרת דירקטורים: הדירקטור או הדירקטורים הראשונים של החברה, צריכים להצהיר גם הם על נכונותם לכהן כדירקטורים ראשונים בחברה.

  3. אגרת רישום חברה: האגרה הנדרשת לתשלום אגרת רישום חברה, משתנה מעת לעת, על פי רוב הסכום מתעדכן בתחילת השנה האזרחית, אך יש להתעדכן במשרדי רשם החברות בדבר גובה האגרה. כדאי לשים לב שיש לשלם גם אגרה נוספת (של מספר שקלים בלבד) לצורך קבלת עותק נאמן למקור של תקנון החברה.

  4. תקנון החברה: תקנון החברה יכול לכלול נושאים שונים ומגוונים אותם מעוניינת החברה ו/או בעלי המניות להסדיר בינם לבין עצמם בכל הקשור לניהול החברה התנאים והשינויים הקשורים בחברה (ראה פירוט מעלה)

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון

 

 

 

 

 

 

חברה בערבון מוגבל