הלוואות בערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה

 

מדינת ישראל החליטה בשנים האחרונות על הקמת קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

 1. מסלול הון חוזר (מסלול כללי) - הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה או אשר סובלים מפער תזרימי.

 2. מסלול השקעות - הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.

 3. מסלול עסקים בהקמה - הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.

 4. מסלול עד 100 אלף ש"ח -  מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

ההלוואות ינתנו על ידי הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, רק לאחר בדיקת הגוף המתאם ובחינת ההצדקה כלכלית לקיומם כמו כן אישור ההלוואה מותנה גם בהחלטת ועדת האשראי.

לפירוט אודות המסלולים לחץ על המסלול הרלוונטי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טפסים שיש לצרף לבקשה

 • דו"חות מבוקרים לשנים 2013-2012.

 • מאזן בוחן לשנת 2014.

 • הצגת דו"חות מע"מ עדכניים לשנת 2014.

 • טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים לשנים 2013-2014.

 • דו"ח רשם החברות מלא (לחברה בלבד) ורשם העמותות (לעמותות בלבד).

 • דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנים 2013-2012 + מאזן בוחן לשנת 2014.

 • דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.

 • דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.

 • במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד ושומות מס.

 • הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון