ביקורת פנימית

ביקורת פנימית

 

כעקרון הביקורת החיצונית של רו"ח הייתה אמורה למנוע ולגלות טעויות, מעילות ואי סדרים, אם התרחבות המקצוע ועם התייקרות בעלויות לביצוע הביקורת תוך הרחבת הפעילות העסקית והנהגת צורות ניהול לא ריכוזיות כל אלו הובילו למססקנה כי הביקורת החיצונית (הביקורת של הדוחות הכספיים) לא יכולה למלא אחר תפקיד זה, בעיקר בעסקים גדולים.

רואי החשבון (המבקרים החיצוניים) נתבקשו לשבת בעסק באופן שוטף ולבקר בצורה רצופה את כל העסקאות דבר שאינו יכול להתבצע בפועל משיקולי עלות.

כמו כן עם ההתפתחות העסקית והמורכבות של הפעילות הפיננסית נוצר מצב של חוסר אפשרות בו ההנהלה תפקח על תפקודה של החברה, ולכן ההנהלה ראתה צורך באמצעי פיקוח ובקרה מתקדמים שישרתו אותה.

הפתרון הינו הביקורת הפנימית.

ההנהלה מעונינת להבטיח באמצעות נהלים חשבונאים וכספים ובאמצעות נהלי תפעוליים את ביצוען ורישומן של העסקאות ואת נאותות השמירה על נכסי החברה באופן הבא:

-צמצום טעויות

-הגנה על החברה מפני אבדן וגניבה

-דיווחים אמינים

-יעילות תפעולית

- מעקב אחר יישום החלטותיה של החברה

 

הביקורת הפנימית היא למעשה חלק ממערך הבקרה הפנימית במפעל (ראה בקרה פנימית), זוהי מחלקה נפרדת בעסק המתפקדת כעזר להנהלה לפיקוח על הנעשה בעסק ולאכיפת נהלי הבקרה הפנימית כלומר הביקורת הפנימית מפקחת על קיומה, התאמתה ויישומה של הבקרה הפנימית.

בעסקים קטנים ההנהלה אינה זקוקה למבקר ותבצע בכוחות עצמה את הביקורת הפנימית אך בעסק מורכב יותר נזקקת ההנהלה לביקורת הפנימית שתבצע את הפיקוח בשבילה.

לעיתים קרובות רו"ח ממלאים את תפקיד המבקר הפנימי אך רו"ח לא יכול לשמש גם כמבקר פנים וגם כמבקר חיצוני של הגוף המבוקר.
 

ההבדלים העיקריים בין המבקר הפנימי מול מבקר חיצוני 

עבודת המבקר הפנימי נעשית באופן שוטף לאורך כל השנה תוך התייחסות להיבטים רבים כגון: ניהול, ארגון, תפעול, כספיים ומנהל, תהליכי קבלת החלטות, טוהר המידות, יעילות, אפקטיביות וכד'.

מעמדו, אחריותו, תחומי פעילותו והיקף עבודתו של המבקר הפנימי שונים מאלה של רואה החשבון החיצוני, השונות באה לידי ביטוי בנושאים הבאים:

-במטרות העבודה

-דרך המינוי

-רצף הפעילות

-אחריות

-תחומי העבודה 
עבודתו של רואה החשבון, מבקר חיצוני, מקיפה בעיקר תחומים חשבונאיים וכספיים.

 

הביקורת הפנימית בישראל

הביקורת הפנימית בגופים ציבוריים מעוגן בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 וחוק החברות.

גופים כגון תאגידי פיננסיים (בנק, חברת ביטוח), חברות ציבוריות ובגופים ממשלתיים.

חוק הביקורת הפנימית מחייב שלמבקר פנימי יהיה תואר ראשון או הסמכה כרואה חשבון או כעורך דין.

החוק כיום מחייב מינוי מבקר אך יחד עם זאת לא נקבעו כללים לשעות עבודה מינימליות ו/או מספר המבקרים הדרוש, ולכן לא פעם הארגון מעדיף לצמצם את עבודת המבקר.

שעות העבודה, מספר המבקרים והיקף הביקורת נקבעים על ידי הגוף המבוקר ועלולים להקשות על ביקורת נאותה.

 

תחומי פעילות בביקורת פנימית

כיום משרדים רבים נותנים מגוון רחב של שירותי בקרה, ביקורת פנימית וניהול סיכונים. 

ההתמחות נעשית במתן שירותים למגוון רחב של ארגונים, בהם: חברות ציבוריות אשר נסחרות בארץ ובעולם, אגודות ועמותות, תאגידים פרטיים, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, מוסדות ללא כוונת רווח  חברות פרטיות שמעוניינות בשירותי ביקורת פנימית וכיו"ב.

 

השירותים העיקריים שניתנים במסגרת הביקורת הפנימית הם:

1. ביקורת פנימית במגוון רחב של נושאים

2. ביקורת מערכות מידע, לרבות אבטחת מידע

3. ביקורת חקירתית וביקורות מיוחדות

4. סקרי סיכונים וסקרי הונאות ומעילות 

5. סיוע בהטמעה ויישום SOX ו- ISOX 

6. סיוע בכתיבת והטמעת נוהלי עבודה ותהליכי בקרה

 

 

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון