מס הכנסה

מס הכנסה הינו מס שמטילה המדינה על ההכנסה של תאגיד ו/או יחיד. חוקי המס מתירים לנכות מההכנסה הוצאות שהוצאו בייצורה, כך שלמעשה המס מוטל על הרווח. בנוסף לניכויים של הוצאות המותרות בניכוי, לעתים ניתן לקזז הפסדים משנים קודמות או לנצל פטורים. במקרה זה המס מוטל על "ההכנסה החייבת" - כלומר, הכנסה לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המותרים על פי החוק. פעמים רבות (גם במדינת ישראל) מונהג מס פרוגרסיבי, מס ששיעורו עולה עם עליית ההכנסה החייבת .

במיסוי פרוגרסיבי שיעור המס גדל עם הגידול בבסיס המס (מס חברתי), משמע העשירים משלמים כמס חלק גדול יותר מהכנסתם מאשר העניים. מס הכנסה בישראל הוא מס פרוגרסיבי.

המס הינו מדורג לפי המדרגות הבאות (נכון לשנת המס 2017):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס הכנסה חל על כל הכנסה בישראל ועל הכנסות אזרח ישראלי מחוץ לישראל.

המס יחול על הרווח בלבד – הכנסות בניכוי כל ההוצאות וכולל התאמות מסוימות (הוצאות לא מוכרות, תיאום רכב, תרומות,רווחי הון וכו'), אם ישנו הפסד הוא יעבור לניצול בשנה הבאה.

הוצאה מותרת בניכוי היא כל הוצאה שהוצאה לייצור הכנסה (למעט חריגים) -ראה הסבר הוצאות מוכרות.

התשלום למס הכנסה נעשה בדרך של מקדמות הנקבעות בתחילת השנה וניתנות להקטנה לפי צפי מחזור שנתי, מקדמות דו חודשיות, המקדמות משולמות באינטרנט / דואר / בנק ב 15 לחודש העוקב והשירות ניתן ע"י רואה החשבון כחלק משכר הטרחה.

 

 

מיסוי חברה

 

עד כה, דיברנו על מיסוי יחיד, כעת נדבר על מיסוי חברות.

שיטת המיסוי חברות הינה דו שלבית, הכנסתה החייבת של החברה מתמסה בשיעור מס קבוע של 26.5% (נכון לשנת 2014), ובעת חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה אשר הינם יחידים,ישולם מס בגין חלוקת דיבידנד בשיעור של 25%-30%.

חלוקת רווחים בין חברות תושבות ישראל אינה חייבת במס, כלומר בעת חלוקת דיבידנד מחברה לחברת האם שלה כאשר שתיהן תושבות ישראל, לא יוטל מס בגין חלוקה זו.

 

משיכת רווחים מהחברה יכולה להתבצע באחת מהאפשרויות הבאות:

  • חלוקת דיבידנד – שיעור מס קבוע של 25%, דיווידנד שחולק לבעל מניות מהותי שיעור של 30%.

  • משיכת משכורת – שיעור מס שולי של היחיד

  • משיכת דמי ניהול – שיעור מס שולי של היחיד

  • מכירת החברה – שיעור מס קבוע של 25%, רווח הון לבעל מניות מהותי שיעור של 30%

על הכנסה חייבת במס של חברה מוטל כאמור מס בשיעור קבוע של 26.5% מרווחי עסקים, ריבית, שכירות או רווח הון.

 

ההתחשבנות עם מס הכנסה הינה שנתית- בסוף כל שנה יוגש דוח שנתי בסוף השנה וינוכו מחבות המס המקדמות ששולמו במהלך השנה ונקודות הזיכוי של הלקוח.

 

מעוניין בסיוע של רואה חשבון לחץ על המחשבון 

 

 

 

מ-74,641 ₪ עד 107,040 ₪ מקסימום מס למדרגה  4,536 ש״ח

שיעור המס למדרגה 10%

שיעור המס למדרגה 14%

שיעור המס למדרגה 20%

שיעור המס למדרגה 31%

שיעור המס למדרגה 35%

שיעור המס למדרגה 47%

   עד 74,640 שנתי מקסימום מס 7,464 ש״ח

מ-107,041 ₪ עד 171,840 ₪ מקסימום מס למדרגה  12,960 ש״ח

מ-171,841 ₪ עד 238,800 ₪ מקסימום מס למדרגה  20,758 ש״ח

מ-238,801 ₪ עד 496,920 ₪ מקסימום מס למדרגה  90,342 ש״ח

 מ- 496,921 ₪ עד 640,000 מקסימום מס למדרגה 203,305

שיעור המס למדרגה 50%

  מ-640,001 ומעלה 50%